«تراویس بیکل» تفنگدار دریایی در جنگ ویتنام پس از بازگشت از جنگ، در نیویورک راننده ی تاکسی می شود و چون دچار بی خوابی مزمن است فقط شب ها کار می کند. تباهی و فسادی که دوروبرش در شهر می بیند، مایه ی ناآرامی و آشفتگی او است...

نمایش همه 1 نتایج